Tel.: 0907 161 347    E-mail: katarina@cenkova.sk

Mgr. Katarína Cenková Klinický psychológ a psychoterapeut

Služby

V psychologickej ambulancii poskytujem tieto služby:

Individuálna psychoterapia detí

deťmi pracujem predovšetkým formou terapeutickej hry, ktorá je pre ne prirodzeným prostriedkom na vyjadrenie ťažkostí a vnútorného prežívania. Popritom využívam aj rôzne projektívne techniky ako je kresba, piesok a terapeutické karty, ale aj relaxačnačné techniky.

Na prvé stretnutie prichádza rodič bez dieťaťa. Budem sa pýtať na celkový vývin dieťaťa, jeho ťažkosti, na situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádza, ako aj na vzájomné vzťahy v rodine, škole, či škôlke. Niekedy postačí jednorázová konzultácia s rodičom, inokedy je potrebné sa dohodnúť na ďalších stretnutiach, kde pracujem aj s dieťaťom. 

Prvé 2-3 stretnutia s dieťaťom sú zamerané prevažne na vzájomné spoznávanie sa  a nadviazanie dobrého terapeutického vzťahu. Celková dĺžka terapie je  individuálna a závisí od druhu a dĺžky  trvania ťažkostí.  Popri terapii s dieťaťom sa stretávam aj s rodičom na spoločnej konzultácii, väčšinou 1 - 2x mesačne. 

Frekvenciu a dĺžku psychoterapie  si dohodneme spolu s rodičmi.

Zameriavam sa predovšetkým na:

Individuálna psychoterapia dospelých

dospelými klientmi vediem terapeutický rozhovor . Pri práci kladiem dôraz na výlučný vzťah medzi mnou a klientom. Ide o vzťah dôvery, rešpektu, bezpečia a úcty, kde klient môže priniesť všetky svoje pocity a potreby, ktoré aktuálne prežíva, pričom nie je nijako hodnotený či posudzovaný. Som sprievodcom, ktorý pomáha klientovi dosiahnuť zmeny, ktoré potrebuje, aby bol spokojný vo svojom fungovaní v živote. Môžem mu pomôcť, ak je sám odhodlaný na svojej zmene pracovať.

Zameriavam sa predovšetkým na :

Podporná psychoterapia

Podpornú psychoterapiu poskytujem pri niektorých psychotických poruchách.

Psychologické konzultácie

Psychologické konzultácie poskytujem pri:

Konzultácie môžu byť aj jednorázové, častokrát stačí spoločne nahliadnuť na záťažovú situáciu, porozumieť jej a klient dokáže situáciu riešiť sám.


Trvanie psychoterapeutického sedenia, príp. konzultácie u detí aj dospelých je cca 50 min., väčšinou 1x týždenne (podľa dohody). 

Trvanie psychoterapie závisí od typu a dĺžky trvania ťažkostí klienta, pričom :

- Krátkodobá psychoterapia trvá 5- 25 terapeutických sedení.

- Dlhodobá psychoterapia je  nad 25 terapeutických sedení.


Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

"Vyšetrenie je vykonávané podľa zákona 190/2003 Z. z.o strelných zbraniach a strelive, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a podľa  vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.229/2011 Z. z.o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho a psychologického posudku, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.105/2012 Z. z".

Posudzujem psychickú spôsobilosť :

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

Priebeh psychologického vyšetrenia:

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa (príp.držiteľa) o vydanie zbrojného preukazu trvá približne 2,5 hodiny. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vyšetrenia je primeraný fyzický a psychický stav (schopnosť sústrediť sa, dostatok spánku, nebyť pod vplyvom alkoholu a pod.)

Kontraidikácie psychickej spôsobilosti: