Tel.: 0907 161 347    E-mail: katarina@cenkova.sk

Mgr. Katarína Cenková Klinický psychológ a psychoterapeut

Ako pracujem

Psychodynamická psychoterapia

V terapii dospelých vychádzam z psychodynamickej psychoterapie. Termín „psychodynamický “ znamená, že pre pochopenie aktuálnych problémov klienta, je významné porozumieť dynamike jeho osobnosti v zmysle vnútorných psychických procesov a medziľudských vzťahov. Táto terapia rieši samotnú príčinu problému. Zameriava sa najmä na klientove aktuálne a minulé vzťahy, zážitky a skúsenosti, ktoré predchádzali aktuálnym ťažkostiam. Poznanie vlastných vzorcov správania a jeho porozumenie umožňuje zmenu postojov, hľadanie zrelších a adaptívnejších spôsobov riešenia a zvládania aktuálnych záťažových situácií. Táto terapia pomáha klientovi pracovať na vytváraní zrelších, kvalitnejších a uspokojivejších spôsobov vzťahovania sa k sebe a k okoliu. Umožňuje v živote vidieť viac možností ako sa rozhodnúť, nájsť vlastný názor, postoj, lepšie využiť svoj potenciál a získať pocit vlastnej hodnoty.

Terapia hrou – psychoanalytický prístup

Terapia s deťmi prebieha formou terapeutickej hry, ktorá pre deti slúži ako prostriedok na vyjadrenie ich vnútorného prežívania a pomáha deťom zvládať ich emočné stresy alebo traumy. Dieťa sa vďaka nej cíti podporované, robí samostatné rozhodnutia, učí sa zvládať skutočné životné situácie, akceptovať seba samého a taktiež aj sebakontrole. Využíva svoje prirodzené schopnosti vyvíjať sa správnou cestou a celkovo napredovať v psychickom vývine. Ja ako terapeut pozorujem hrové prejavy dieťaťa, snažím sa porozumieť , prečo sa dieťa hrá práve takýmto spôsobom a na akom vývinovom stupni sa aktuálne nachádza. Vstupujem do sveta a prežívania dieťaťa a dávam mu dôležitú spätnú väzbu o jeho pocitoch, ktoré prežíva, čím sa dieťa môže postupne posúvať na zrelšiu vývinovú pozíciu. Podporujem jeho adaptáciu na situáciu, v ktorej sa nachádza.

Terapia hrou je vhodná pre deti od 3 – 12 rokov.

Projektívne techniky

V terapii (hlavne s deťmi a adolescentmi) využívam aj tzv. projektívne techniky. Tieto techniky pomáhajú otvárať aktuálne nevedomé konflikty a potlačené psychické obsahy. Ukazujú hodnoty, emócie, vlastnosti a potreby klienta. V terapii využívam napríklad kresbu, terapeutické karty, Sandplay (terapia pomocou piesku)  a techniku Rodinnej dosky.

Moja  ambulancia

Psychologická ambulancia Katarína Cenková 1
Psychologická ambulancia Katarína Cenková 2
Psychologická ambulancia Katarína Cenková 3