Tel.: 0907 161 347    E-mail: katarina@cenkova.sk

Mgr. Katarína Cenková Klinický psychológ a psychoterapeut

Profil

Volám sa Katarína Cenková a som klinický psychológ a psychoterapeut pre  dospelých a klinický detský psychológ a detský psychoterapeut s psychologickou ambulanciou v Žiline. V roku 2003 som ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hneď po ukončení štúdia som začala pracovať na psychiatrickom oddelení vo FNsP v Žiline, kde som získala atestáciu z klinickej psychológie.

Po materskej dovolenke, od roku 2015, som pracovala v ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, prevažne s deťmi s vývinovou dysfáziou a mutizmom.

Absolvovala som dlhodobý hlbinný (psychodynamický) psychoterapeutický výcvik SUR v Prahe. Kontinuálne sa vzdelávam v psychoterapii a psychodiagnostike. Absolvovala som viacero krátkodobých výcvikov, seminárov a kurzov zameraných na psychoterapiu a psychodiagnostiku detí a dospelých (napr.Sandplay therapy, Rodinná doska, Projektívne techniky, The Proces Communication Model- PCM od T.Kahlera, Rorschachova metóda u detí a mnoho ďalších). V roku 2018 som ukončila výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov, ktorý  viedol renomovaný detský psychiater a psychoterapeut MUDr.Peter Pöethe z Prahy.

Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.